Marktplaats inkoop van onderzoek, engineeringsadviesdiensten en andere ondersteunende diensten Twence. - 346746

Twence heeft regelmatig behoefte aan advies en engineering ondersteuning op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten projectovereenkomsten, gebruik van een Marktplaats "inkoop van onderzoek, engineeringsadviesdiensten en andere ondersteunende diensten". Dit vraag en aanbod platform wordt beheerd door Negometrix. Zodra Twence behoefte heeft aan deze diensten, waarvoor Twence niet al een andere overeenkomst heeft afgesloten, zal de uitvraag via de Marktplaats inkoop van onderzoek, engineeringsadviesdiensten en andere ondersteunende diensten worden gepubliceerd. Om in aanmerking te komen voor opdrachten van Twence vragen wij partijen zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform, bij registratie dienen zij aan te geven voor welk(e) vakgebied(en) (categorieën) zij op de hoogte willen worden gehouden. Registratie kan plaatsvinden voor 1 of meer van de volgende categorieën: onderzoeksbureaus onderzoeksbureau bioconversie (vergisting en compostering), haalbaarheidsstudie afvalverwerking, marktonderzoek, specialistische laboratoria; biologie, reststoffen, bio-brandstoffen, afval, etc., adviesbureaus procesautomatisering, -engineering, -advies en -inspectie, geotechnisch consultancy en servicebureau, instrumentatie; advies, inspectie en kalibratiediensten, proces veiligheid(studies) (Hazop, SIL, CE, Arbo, etc.), electrical; engineering, advies en inspectie, Wtb; engineering, advies en inspectie, IT; netwerk- en server engineering en ontwerp, IT; applicatie advies, ondersteuning op functioneel en technisch gebied voor diverse applicaties, bouwkundig en civieltechnisch; engineering, advies en inspectie, gebouw automatisering, architecten, veiligheid; brandveiligheid, QHSE, kwaliteit; advies en inspectie, logistiek/verkeerstechniek, archeologie, energie consultancy (opstellen meetprotocollen, etc.), luchtbehandeling/HVAC, etc., water; zuiveringsprocessen, slibafhandeling en watermonitoring, ecologie; Flora Faunawet, advies, effectrapportage, engineering, inventarisaties, finance; financieringen, subsidieaanvragen, advisering etc., organisatieadvies, HR advies, ondersteunende diensten vertaalbureaus, trainingsbureaus technisch, persoonlijke vaardigheden en competentie, management, projectmanagement. Twence houdt zich het recht voor om op een later moment vakgebieden toe te voegen of te wijzigen. Toevoegingen en/of wijzigingen van vakgebieden worden gepubliceerd op zowel op de Marktplaats "inkoop van onderzoek, engineerings- en adviesdiensten" en op www.tenderned.nl zodat reeds gekwalificeerde leveranciers en andere, voor de nieuwe vakgebieden, geschikte partijen zich voor de deze (of andere) vakgebieden kunnen aanmelden. Registratie op het platform van Negometrix kan op elk willekeurig moment plaats vinden. Twence zal minimaal éénmaal per maand alle nieuwe registraties verwerken. Telkens als het voornemen bestaat een opdracht te plaatsen, wordt een offerteaanvraag via email verstuurd aan alle leveranciers die gekwalificeerd zijn voor het specifieke vakgebied op het Twence Marktplaats platform. De leverancier kan per gepubliceerd advies of engineeringsopdracht besluiten om wel of niet mee te dingen. Indien wordt gekozen om mee te dingen naar een opdracht zal de leverancier dit via de Marktplaats "inkoop van onderzoek, engineerings- en adviesdiensten" kunnen doen, aanbiedingen zullen over het algemeen worden beoordeeld op criteria als: opleiding, ervaring, competenties, vaardigheden en prijs. Aan de toelating tot de marktplaats kan geen recht op opdrachten worden ontleend. Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.